Kallelse till årsmöte

Söndagen den 13 februari kl. 15.00 avhålls MFF Supports ordinarie årsmöte 2022.

På grund av den fortfarande pågående Covid-19 pandemin och de begränsningar den medför kommer årets årsmöte att anordnas på lite annorlunda vis. Årsmötet kommer precis som förra året att hållas via mötesplattformen Zoom. För att kunna rösta måste man vara med på länk och logga in som gäst med medlemsnummer följt av namn. (exempel: 1992 Förnamn Efternamn). Vi öppnar för insläpp redan kl 14:30 för att deltagare ska kunna testa tekniken.

Observera att det i enlighet med stadgarna inte går att skicka ombud. Samt att det på grund av tekniska begränsningar bara kan vara en deltagare per påloggning. Alltså gäller en påloggning, en röst.

Röstning kommer att ske med såkallad omvänd acklamation. Vilket innebär att man inte svarar om man håller med. Detta förfarande är enklare och smidigare vid möten på distans.

Samtliga deltagare kommer vara muteade som förval. Så röstar man nej, slå på mikrofonen och säg nej. Vill man begära ordet i annat fall än omröstning gör detta via Zoom på följande vis. I den nedre raden i Zoom > välj ”participants” > ”räck upp handen”. Görs detta ska mötesordföranden muntligen bekräfta denna handuppräckning och ge ordet till personen.Försök således att ha era mikrofoner stängda under mötet om ni inte röstar emot ett förslag eller har begärt ordet och fått detta beviljat.

Länk till mötet: TBD. (Skickas innan mötet).

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: medlem@mffsupport.com

Så här ser dagordningen ut inför årsmötet:
a) godkännande av dagordningen
b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesordförande och mötessekreterare
e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
h) föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året.
i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret
j) val av ordförande
k) val av övriga styrelseledamöter
l) val av styrelsesuppleant(er)
m) val av revisorer
n) val av revisorssuppleant(er)
o) val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
p) fastställande av medlemsavgift
q) framläggande av propositioner
r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Varmt välkomna!