Inför MFF:s årsmöte på fredag

En medlem äger och beslutar.

Medlemmar i ideella föreningar är inte att likna vid de så kallade medlemmar som en del företag har. Företagen har lånat begreppet därför att medlemskap i föreningar har så hög status. Men i företag betecknar ”medlem” endast personer som företaget knutit till sig som kunder. Sådana har inga av föreningsmedlemmens normala rättigheter eller skyldigheter.

En föreningsmedlem är en ägare av föreningen med möjlighet att på årsmötet påverka föreningens framtid och ledning. En föreningsmedlem har möjlighet att bli en av föreningens förtroendevalda. I en förening är alla jämlika. Alla har samma rättigheter och skyldigheter. Inga för föreningen avgörande beslut kan fattas utan att de har möjlighet att påverka.

Nu på fredag är det Malmö FF:s ordinarie årsmöte. MFF hade förra året 4434 st. medlemmar som alla är välkomna att närvara på årsmötet. Förra året var 260 st. röstberättigade närvarande och 2010 var det över 500 st. (av då 3500 medlemmar). För att få rösta på årets årsmöte ska man ha betalt medlemsavgift för 2014 och uppnått en ålder av 16 år. Kan man inte närvara så finns det möjlighet att rösta genom fullmakt. Varje närvarande medlem kan vara ombud för endast en annan medlem genom fullmakt.

På årsmötet kommer det att väljas en ny styrelse. Valberedningen har föreslagit ett utökande av antal ledamöter och nominerat Maria Ivarsson (läs mer om henne på MFF:s hemsida) för nyval som ledamot. Man vill alltså att styrelsen ska bestå av fler personer än förra året. På årsmötet väljs ordföranden på två år, ledamöter väljs växelvis på tre år och suppleanter väljs på två år. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst elva ledamöter, samt upp till två suppleanter.

Inför årsmötet har två olika motioner skickats in och ska beslutas om på årsmötet. Den ena handlar om att försöka öka antalet medlemmar i MFF, att förstärka medlemmarnas roll och ge mervärde i själva medlemskapet. Den andra handlar om hur kommersiella intressen inte ska styra eller påverka supporterskapet. Läs båda motionerna på MFF:s hemsida och även styrelsens kommentarer, så du är väl förberedd inför diskussioner och röstning på årsmötet.

MFF:s valberedning består av tre ledamöter som väljs växelvis på tre år och en suppleant som väljs på två år. I år kommer valberedningens ordförande Bern-Åke Petersson att avgå eftersom han fyller 70 år och kan då enligt stadgarna inte sitta kvar. Nomineringar till valberedningen hanteras av medlemmarna själva och det har hittills nominerats två olika förslag till valberedningen, Ingemar Erlandsson och Anna Storåkers.

Vi värnar om föreningsdemokratin och uppmanar alla att vara medlemmar i föreningen, både i MFF Support och MFF. Och att vara aktiva i sitt medlemskap, genom att gå på möten, använda sin rösträtt, uttrycka sina åsikter och motionera till årsmötet i frågor man tycker är viktiga.

Ett svar på ”Inför MFF:s årsmöte på fredag”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *