Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte med MFF Support

Söndagen den 8 februari kl. 17.00 avhålls MFF Supports ordinarie årsmöte 2015 i Mediacenter på Stadion. Detta ligger vid ingång 27 i Swedbank Stadion. Vi hälsar alla medlemmar välkomna, medtag medlemskort för 2014.

Såhär ser dagordningen ut inför årsmötet:

a) godkännande av dagordningen
b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesordförande och mötessekreterare
e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året
g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
h) föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året
i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
j) val av ordförande
k) val av övriga styrelseledamöter
l) val av styrelsesuppleant(er)
m) val av revisorer
n) val av revisorssuppleant
o) val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
p) fastställande av medlemsavgift
q) framläggande av propositioner
r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet

2 svar på ”Välkommen till årsmöte”

  1. För sent att skriva motion, men jag tycker att MFF Support under året bör engagera sig i seriesystemsfrågan, eftersom vi riskerar förlora vår raka allsvenska, utan mästerskapsserie, slutspel eller trippelmöten… Frågan kan kanske tas upp utanför dagordningen på åresmötet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *