Kallelse till MFF Supports årsmöte 3/3

Varmt välkomna till föreningens årsmöte den 3:e mars! Dagen innan har Malmö FF sitt årsmöte så det blir en hel helg med årsmöten och föreningsdemokrati!

Kallelse till MFF Supports årsmöte

Lördagen den 3:e mars kl.14:00 på Supporterhuset, Södra förstadsgatan 79D

Dagordning:

a) Årsmötets öppnande

b) Godkännande av dagordningen

c) Godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande

d) Fastställande av röstlängd

e) Val av mötesordförande och mötessekreterare

f) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.

g) Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året

h) Framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret

i) Föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året

j)     Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

k) Val av ordförande

l) Val av övriga styrelseledamöter

m) Val av styrelsesuppleant(er)

n) Val av revisorer

o) Val av revisorssuppleant

p) Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en skall vara sammankallande

q) Fastställande av medlemsavgift

r) Framläggande av propositioner

s) Framläggande av medlemmars inkomna motioner

t) Årsmötets avslutande

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *