Rättelse årsmötesdatum

Klubba

Tyvärr har det smugit sig in ett fel i senaste Nr tolv – det har blivit fel datum för årsmötet. Det ska vara den 12 februari och inget annat.

Vi ber om ursäkt och lägger kallelse nedan (med rätt datum).

Kallelse till MFF Supports årsmöte
Söndagen 12 februari kl 15 på Supporterhuset

Dagordning:
a) godkännande av dagordningen
b) godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesordförande och mötessekreterare
e) val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
f) föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
g) framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret
h) föredragning av föreningens resultat‐ och balansräkning för det gångna året.
i) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
j) val av ordförande
k) val av övriga styrelseledamöter
l) val av styrelsesuppleant(er)
m) val av revisorer
n) val av revisorssuppleant
o) val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
p) fastställande av medlemsavgift
q) framläggande av propositioner
r) framläggande av medlemmars inkomna motioner

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

Ett svar på ”Rättelse årsmötesdatum”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *